Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky byly naposled upraveny 1. ledna 2022.

Pavel Beneš se sídlem Havírna 1076, 679 61 Letovice, IČ: 68671041, zapsaná v živnostenském rejstříku – ŽÚ Boskovice
pro prodej druhotných elektronických licencí prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.linece.wpservis.eu, který je nedílnou součástí webového portálu www.wpservis.eu
 • Prodávající prodává druhotné licence kupujícímu a převádí na něj oprávnění k užití počítačového programu (licenci) a kupující tento program včetně licence od prodávajícího přijímá a zavazuje se za něj zaplatit smluvenou kupní cenu.
 •  Kupující bere na vědomí, že prodávající není prvním nabyvatelem rozmnoženiny počítačového programu a neposkytuje kupujícímu žádné údaje o prvním či následných nabyvatelích rozmnoženiny počítačového programu, neboť tyto údaje jsou kryty obchodním tajemstvím.
 •  Prodávající prohlašuje a zaručuje kupujícímu,  že učinil své rozmnoženiny počítačového programu (kromě té předávané kupujícímu) nepoužitelnými, a to včetně všech případných záložních rozmnoženin či originálního datového nosiče, nebyl-li tento nosič předán kupujícímu, že nositel autorských práv udělil prvnímu nabyvateli rozmnoženiny počítačového programu právo užít rozmnoženinu počítačového programu bez časového omezení, že nositel autorských práv poskytl souhlas k užití rozmnoženiny počítačového programu oproti úhradě odměny, a že pokud převáděná rozmnoženina počítačového programu v současném stavu vykazuje opravy a aktualizace oproti rozmnoženině počítačového programu, poskytnuté prvnímu nabyvateli, pak tyto opravy a aktualizace byly pokryty smlouvou mezi prvním nabyvatelem a nositelem autorských práv.
 •  Kupující bere na vědomí, že podle informací získaných prodávajícím v dobré víře právo nositele autorských práv k počítačovému programu na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu bylo vyčerpáno v rámci Evropského hospodářského prostoru.
 •  Kupní cena bude uhrazena on-line platební kartou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání částky kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že buď: 1. kupující neuhradí kupní cenu ve lhůtě stanovené ve faktuře vystavené dle tohoto článku VOP, anebo 2. kupující řádně nepřevezme příslušnou rozmnoženinu počítačového programu; anebo 3. dodání příslušné rozmnoženiny počítačového programu se stane objektivně nemožným.
 •  Kupující bere na vědomí, že počítačové programy nabízené prodávajícím k prodeji jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a že jsou zabezpečeny proti nedovolenému kopírování a šíření. Kupující se zavazuje, že počítačové programy nebude mimo zákonem dovolený rozsah modifikovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit zákonnou ochranu poskytovanou počítačovým programům. Kupující je odpovědný za škodu, která takovým chováním může vzniknout.
 •  Kupující je povinen seznámit se s rozsahem originálního licenčního ujednání prvního nositele autorských práv k počítačovému programu a zavazuje se dodržovat povinnosti v tomto licenčním ujednání stanovené, a to v rozsahu práv, která jsou na kupujícího převedena.
 •  Kupující potvrzuje, že mu jsou známy hlavní vlastnosti, údaje o funkčnosti, včetně technických ochranných opatření, a údaje o součinnosti rozmnoženiny počítačového programu s hardwarem a jiným softwarem.
 •  Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/12012 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré související spory budou rozhodovány výlučně věcně a místně příslušnými soudy v České republice. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1967 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že místně příslušným soudem pro rozhodnutí sporu bude obecný soud prodávajícího v době podání návrhu na zahájení řízení.
 •  S ohledem na skutečnost, že rozmnoženina počítačového programu je již použitou věcí, prodávající se zavazuje v případě nefunkčnosti licenčního klíče obratem zaslat nový.
 • Záruka na funkčnost je poskytována jakožto u použitého zboží na dobu 12 měsíců od nabytí.
 • Reklamační podmínky, případně vrácení produktů.
 • „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“
 • Tyto VOP jsou platné od 1.1.2022